Из „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“

Приятели (:

По-долу ще откриете откъс от „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“ – новата ни задружна история за гражданските протести, окупацията на Ранобудните студенти и други зреещи промени.

Този път съм избрал по-ядосващ пасаж, в най-прав текст. Моментът не е случаен.

„Промяна“ може да се чете напълно самостоятелно от сборниците „Приказки за Юнаци и злодеи: първи“ и „Приказки за Юнаци и Злодеи: втори“. А ако решите да опитате и тях… е, промените идват в най-различни превъплъщения. 😉

ГД БОПП

(Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност)

Civil Movement against Organized Political Crime

11.03.2014 г.

ДО

OLAF – DIRECTOR GENERAL

OLAF – DIRECTORATE B – INVESTIGATION II, AGRICULTURAL & STRUCTURAL FUNDS

КОПИЕ ДО:

АФКОС

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕДИИ

11 March 2014

TO

OLAF – DIRECTOR GENERAL

OLAF – DIRECTORATE B – INVESTIGATION II, AGRICULTURAL & STRUCTURAL FUNDS

CC:

AFKOS DIRECTORATE

PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

BULGARIAN MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

MEDIA

УВАЖАЕМИ MR GIOVANNI KESSLER, MR Н. ILETT,

Желаем да Ви уведомим за организирана престъпна група (ОПГ), която заграби над 170 милиона евро за 2013 г. при неправомерно прилагане на мярка 214, „Агроекологични плащания“, от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Предстои ново незаконно заграбване на нови 170 милиона евро за 2014 г. по същата схема. ОПГ е организирана от политическата престъпност и техните поставени лица в земеделието и политиката – зърнените олигарси, ГЕРБ, БСП, ДПС и, предполагаме, техния коалиционен партньор в двете последни правителства – АТАКА. (…)

Dear Messrs. Giovanni Kessler, H. Ilett,

We would like to draw your attention to an organized criminal group (OCG) which embezzled more than 170 million Euro in 2013 by abusing Measure 214, Agri-environment Payments, of the Rural Development Programme (RDP) for the period 2007-2013, financed by the European Agricultural Fund for Rural Development. The same scheme is about to be used for embezzling another 170 million Euro in 2014. The OCG has been organized by political criminal organizations and their proxies in agriculture and politics: the grain oligarchs, GERB, the Bulgarian Socialist Party, the Movement for Rights and Freedoms, and, we assume, their coalition partner in the two most recent governments, Attack. (…)

През 2012 г. в Подмярка 4: „Опазване на почвите и водите“ бе въведено направление 1: Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите (ПВ1). Направление 1 в Подмярка 4 няма никакво географско ограничение или критерии, които да определят подпомагане на стопаните в конкретни райони за дейности, водещи до реално опазване на почвите и водите.

Преди две години изненадващо при преизчисление на нивата на плащане по различните направления на м. 214, за разлика от всичките останали направления (където има повишение на ставките между 20 и 35%, следващо инфлацията и обективни фактори, като изменение на пазарни условия в България и др.), за цитираното по-горе направление за сеитбообръщението ставката се увеличава с 140% (от 76 на 182 евро/ха). В изчисленията са включени изисквания (като засяване на предкултури, Приложение 1), които впоследствие не залягат в Наредбата по м. 214 и не се изискват от бенефициентите. Такъв „пропуск“ осигурява възможност за неправомерно подпомагане със стотици милиони на олигарсите от „зърнената мафия“ в България, които владеят районите с интензивно конвенционално земеделие и са поставени лица на управлявалите политически партии в годините на прехода. Де факто те са получили 170 милиона евро за 2013 година за дейности, които водят до намаляване на почвеното плодородие и замърсяване с химикали, и предстоят нови предстоящи вземания от 170 милиона за 2014 г.! Именно „забравените“ в наредбата за подмярка 4 изисквания за екологично балансирано сеитбообръщение – отказ от монокултура, зелено торене, хетерогенно земеделие с включване на междинни култури, включване на 25% от площта с бобови фуражни и зърнени култури – са основа за устойчивото земеделие и опазването на земите и водите. Без подобни изисквания не може да се обоснове субсидията!

In 2012, Sub-measure 4, ‘Preservation of water and soils,’ was supplemented with Option 1, ‘Introduction of crop rotation in order to preserve water and soils.’ Option 1 of Sub-measure 4 does not specify any geographic restrictions or criteria for funding farmers in concrete regions for activities resulting in the genuine preservation of water and soils.

Two years ago, a surprising recalculation of the payment levels for the various options under Measure 214 saw the payment rate for the above-mentioned option (crop rotation) increase by 140% (from 76 to 182 Euro/ha), as opposed to 20-35% for all the other options (corresponding to inflation and objective factors such as changes in market conditions in Bulgaria, etc.). During the calculations, new requirements were introduced (such as planting pre-crops; see Appendix 1) which were later not included in the Ordinance on Measure 214 and were not required of the beneficiaries. This ‘oversight’ provided an opportunity for diverting millions of Euro off to the oligarchs from the ‘grain mafia’ in Bulgaria, who control the regions with intensive conventional farming and have served as proxies of the ruling political parties during the transition years. They have de facto been granted 170 million Euro in 2013 for activities that lead to reduced soil fertility and chemical contamination. Now they are about to receive another 170 million in 2014! It was precisely those requirements for ecologically balanced crop rotation, ‘neglected’ in the Sub-measure 4 Ordinance—avoidance of monoculture, green manure, heterogeneous agriculture with catch crops, planting 25% of the fields with legumes, fodder crops and cereals—that form the basis of sustainable agriculture and protecting water and soils. Without these requirements, the subsidies cannot be justified!

Плануваното престъпление от ОПГ се доказва лесно: Изискванията за зърнените олигарси по тази мярка са изключително занижени, необходимите документи при кандидатстване представляват само една семпла таблица за традиционен сеитбооборот, заверена от агроном, която се изготвя за 5 минути! Разбира се, и тук са поставили непревземаемо препятствие за дребните производители – семплата таблица се попълва самостоятелно, тоест администрацията не е разработила образец, а е обучила ЧАСТ от земеделските производители как да попълнят тази таблица… Изборът на победителите в това „надбягване“ е известен. Предлагаме за улеснение ОЛАФ да изиска точно кои са „запознатите“, и директно ще научат имената и фирмите на зърнената олигархия, които са получили субсидии като част от тази ОПГ.

В същото време изискванията по останалите подмерки са отчайващо бюрократизирани. За разлика от биологичните производители, които за най-малки грешки са наказвани със сериозни намаления на плащанията, стигащи до 100%, за зърнените олигарси, кандидатстващи по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ са заложения наказания от само 1% и 2% (с максимално намаление от 5%) за неспазване на изисквания. Дори за неспазване на основното изискване – спазване на плана за сеитбооборот, санкцията е 2%.

Така една малка част едри земеделски производители, в по-голямата си част зърнопроизводители, занимаващи се с интензивно конвенционално земеделие, само за една година успяват незаконно да усвоят огромния ресурс по мярката, и то прилагайки традиционното за този вид земеделие редуване на културите, без да влагат допълнителни разходи и полагат допълнителни усилия.

Още по-тревожен е и фактът, че от всички кандидати по Мярка 214, единствено кандидатите по подмярка 4, Направление 1: въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите, имат право да кандидатстват и получават средства за една и съща площ и по мярка 213, „Плащания по Натура 2000“. В същото време зърнените олигарси получават и общи плащания, като субсидията им от трите плащания достигат 540 евро на ха, за дейности, които де факто увреждат почвите и водите!

The crime planned by the OCG is easy to prove: The Measure requirements for the grain oligarchs have been greatly reduced; the application documents consist of a simple table for traditional crop rotation certified by an agronomist, which can be prepared in five minutes! Of course, small producers have been hampered by an impregnable barrier: they must fill in the simple table on their own. In other words, the state administration has provided no sample application but has instead instructed PART of the farmers how to fill in the table …. It is easy to guess the winners in such a ‘race.’ We recommend that OLAF demands a list of everyone who was instructed; this will provide the Office with the names and companies of the grain oligarchy that have received subsidies as part of this scheme.

At the same time, the requirements under the other sub-measures are frustratingly bureaucratic. Unlike organic farmers, who get penalized for the slightest infractions by payment reductions going as far as 100%, any grain oligarchs applying for the ‘Introduction of crop rotation in order to preserve water and soils’ option face penalties of a mere 1 or 2% reduction (to a maximum of 5%) for non-compliance with the regulations. Even the failure to meet the major requirement—compliance with the crop rotation plan—entails a penalty of 2%.

Thus, a small fraction of large farmers, mostly grain producers, engaged in intensive conventional agriculture, have managed to misappropriate the Measure’s vast funding in a single year, and what is more, they apply traditional crop rotation, without making any additional investments or efforts.

It is even more troublesome that out of all the applicants under Measure 214, only the applicants under Sub-measure 4, Option 1 (‘Introduction of crop rotation in order to preserve water and soils’) are entitled to apply and receive funding for the same area also under Measure 213, ‘Natura 2000 Payments.’ At the same time, grain oligarchs also receive general funding, their subsidy from all three sources thus reaching 540 Euro/ha for activities that effectively damage water and soils!

В допълнение, по цялата мярка за агроекология, ако има недостиг на средства да покрият всички подадени заявления, парите взима този, който пръв е подал заявлението. И естествено, едрите земевладелци са тези, които „първи“ са си подали заявленията, и те са за огромни суми. Планувано е създадена предпоставка за преразпределение на средствата от агроекологията в полза на едрите земевладелци и орязване на парите за дребните производители, отговарящи на другите мерки.

Предполагаме, се досещате защо за всички подмерки, с изключение на подмярка 4, процентът на неусвоените средства расте. Тежката бюрократична система използва стотиците препятствия в изискванията (поставени от нея по поръка на политическата мафия), за да отказва и дори да санкционира до 100% от плащанията дребните производители, изкуствено да води до неусвояване на средства и накрая да даде „гениално“ решение на въпроса: неусвоените средства да се прехвърлят в сметките на поставените на политическия елит олигарси при изключително облекчени условия, и то за дейности, вредни за почвите и водите. Единственото нещо, което ОПГ не са направили, е да напишат директно имената на спечелилите – десетките едри земевладелци на Българската „социалистическа“ партия (БСП-капиталисти), създадени още с раздаваните от БСП-капиталисти куфарчета с пари от унищожените от тях в началото на 90-те банки; феодални величия на ДПС в Лудогорието и Средногорието, финансирани от незаконни сечи и незаконни разпоредителни сделки с хиляди ха. държавни гори и земи, ограбване на тютюнопроизводителите от собствения им електорат и други престъпни деяния; не на последно място са огромните животновъдни комплекси на ГЕРБ, финансирани също от мръсни пари, натрупани от рекет, контрабанда на стоки, митнически измами, ДДС измами, фалшиви бандероли. Всички тези престъпни групи от обвързани политически сили и техните олигарси са обединени в Организирана политическа престъпност, която е завладяла абсолютно всички икономически сфери подобно на земеделието и „кранчетата“ на потоците от пари в България, само едно от които са Европейските фондове и в частност Агроекологичните плащания на ПРСР. Подобни примери могат да се дадат по всички направления по „усвояване“ от мафията на еврофондовете и бюджета на самата държава.

In addition, the agri-environment measure as a whole stipulates that if there are not sufficient funds to provide for all applications, financing is allocated to those who submitted their applications earlier. Of course, large farmers were those who submitted first, and their applications requested enormous amounts of money. Thus, a precondition was deliberately set to allocate agri-environment funds to large farmers and away from small producers who meet the criteria of other Measures.

We believe it is obvious why the percentage of unused funds is growing for all sub-measures, except for Sub-measure 4. The cumbersome bureaucratic system uses the host of obstacles in the requirements (placed there on the instructions of the political mafia) to reject small farmers’ applications or penalize them by up to 100% of the promised payments, to artificially accumulate unused funds, and finally to propose a ‘brilliant’ solution: that the unused funds should be transferred into the accounts of the political oligarchs, on extremely favourable terms and for activities that harm soils and water. The only thing that the OCG has not yet done is spell out the winners’ names: dozens of large farmers belonging to the Bulgarian ‘Socialist’ Party (BSP – Capitalists) who received their initial capital from the ‘money briefcases’ distributed by BSP capitalists after draining the Bulgarian banks in the early 1990s; feudal dignitaries from the Movement for Rights and Freedoms in the Ludogorie and Sredna Gora, financed by illegal logging and unlawful disposal transactions of thousands of hectares of state forests and lands, by robbing tobacco producers among their own electorate, and other criminal activities; last but not least, the enormous GERB livestock farms, financed by laundered money from racketeering, smuggling of goods, customs fraud, VAT fraud, counterfeit excise stamps. All of these criminal groups of interlinked political circles and their oligarchs are united into the Bulgarian Organized Political Crime, which has captured every economic sphere and the ‘taps’ of money flows in Bulgaria—EU Funds such as RDP Agri-environment Payments being only one example. We can provide similar examples from every channel that the mafia uses to siphon EU funds and the state budget.

 (…)  (…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.